back to home dude

Iced Mania Tycoon 2

Iced Mania Tycoon 2

Về Iced Mania Tycoon 2

Ai mà không bán nước chanh khi còn nhỏ? Chắc chắn là bạn đã không làm điều đó ở cấp độ này. Dĩ nhiên là bạn sẽ bắt đầu với một quầy nhưng bạn sẽ mở rộng. Bằng cách nào? Bằng cách đòi đúng giá cho đúng sản phẩm. Bạn sẽ mở rộng sang cả những nơi khác nữa. Bắt đầu bán và trở thành một nhà triệu phú nào!