back to home dude

I Remain

I Remain

về I Remain

Chỉ có mỗi mình bạn trong căn nhà này. Bên ngoài là một con ma đang chờ đợi bạn. Hãy tìm đường thoát ra mà vẫn sống sót.