back to home dude

Huyền thoại về El Dorado

Huyền thoại về El Dorado

Về Huyền thoại về El Dorado

Hãy chọn nhóm hai hoặc nhiều sunshells. Hãy cố gắng thu thập tất cả các đĩa vàng phía sau chúng để kết thúc cửa chơi.