back to home dude

Hungry Ducks

Hungry Ducks

Về Hungry Ducks

Chọn đúng lệnh để bắn đúng con vịt cần bắn và cho những con khác ăn. Cứ như thế bạn sẽ hoàn thành các cấp độ.