back to home dude

How to Feed Animals

How to Feed Animals

Về How to Feed Animals

Ở nông trại, chúng ta có những vấn đề sau. Chúng ta có quá nhiều thú vật. Chúng ta không có đủ đồ ăn. Những con vật của chúng ta không thể ăn thịt lẫn nhau. Hmmm. Hãy khiến những con vật ăn thịt lẫn nhau và để cho một loài vật sống sót.