back to home dude

How Many Apples

How Many Apples

về How Many Apples

Hãy cố gắng chọn đúng số lượng táo hiện lên trên màn hình! Nhưng hãy cảnh giác, 2 nửa sẽ được tính là 1 trái táo.