back to home dude

Hợp nhất trực tuyến

Hợp nhất trực tuyến

Về Hợp nhất trực tuyến

Hợp nhất trực tuyến là trò chơi xếp số vui nhộn. Khi bạn xếp 3 số giống nhau thành một hàng, chúng sẽ hợp nhất lại và tạo ra tổng của các số đó. Hãy xếp số có chiến lược và cố gắng để tổng chúng là 2048