back to home dude

Hòn Đảo Cây Cung

Hòn Đảo Cây Cung

Về Hòn Đảo Cây Cung

Du hành qua Hòn Đảo Cây Cung và bắn tất cả các mục tiêu với cây cung của bạn. Bạn phải làm vỡ tất cả các mục tiêu trước khi hết thời gian. Kéo căng dây cung của bạn và nhắm mũi cung tên lên trên mục tiêu một chút để ghi điểm!