back to home dude

Hòm kho báu

Hòm kho báu

Về Hòm kho báu

Hãy sắp xếp những viên kim cương thành bộ 3 hoặc nhiều hơn để loại bỏ chúng.