back to home dude

Hokus-Pokus Bum

Hokus-Pokus Bum

Về Hokus-Pokus Bum

Trong phiên bản đặt mìn này, bạn có nhiệm vụ là giành điểm cao nhất. Bạn phải di chuyển, đặt bom và thu thập gói năng lượng để tăng khả năng chiến thắng.