back to home dude

Hobo 7: Heaven

Hobo 7: Heaven

về Hobo 7: Heaven

Sau khi chiến đấu với Satan, kẻ lang thang yêu mến của chúng ta đã lên thiên đàng! Tiêu hủy những thiên thần bằng cách sử dụng những kỷ thuật ghê sợ khác nhau! Bạn có thể xoay sở để đánh bại thượng đế không nào?