back to home dude

Hoạt động Maus

Hoạt động Maus

về Hoạt động Maus

Bạn đang bị rơi vào tiền tuyến của chiến trường, bạn phải tìm đường đến một nhà độc tài ý nghĩa. Cố gắng để tồn tại và kết thúc chế độ độc tài!