back to home dude

Hoảng Loạn trong Tòa Nhà Chọc Trời

Hoảng Loạn trong Tòa Nhà Chọc Trời

Về Hoảng Loạn trong Tòa Nhà Chọc Trời

Giúp mọi người xuống được tầng trệt. Hãy chắc chắn rằng bạn đưa thang ra kịp thời, để họ có thể tự cứu lấy mình.