back to home dude

Hoàn thành xây dựng

Hoàn thành xây dựng

về Hoàn thành xây dựng

Hãy kết hợp những khối vừa vặn hoàn chỉnh với nhau và dùng các công cụ một cách cẩn thận.