back to home dude

Hoàn thành bức hình

Hoàn thành bức hình

về Hoàn thành bức hình

Bức hình không được rõ nét lắm. Hãy nhấn vào những miếng bị đặt sai vị trí cho đến khi bức hình hiện rõ hoàn chỉnh.