back to home dude

Hổ hoạt động

Hổ hoạt động

Về Hổ hoạt động

Hãy cố gắng giữ sự an toàn cho người dân. Hãy bắn tất cả các kẻ thù.