back to home dude

Hitz 2

Hitz 2

về Hitz 2

Hãy bắn tất cả các hình. Một số hình bạn sẽ phải bắn nhiều lần để phá huỷ chúng. Đừng làm rơi bóng.