back to home dude

Hitstick 4: sát thủ quốc tế

Hitstick 4: sát thủ quốc tế

về Hitstick 4: sát thủ quốc tế

Hãy hoàn thành các nhiệm vụ và giết đúng người.