back to home dude

Hit Justin Bieber

Hit Justin Bieber

về Hit Justin Bieber

Hãy ném những túi bánh giòn và những chai nước vào Justin Bieber. Nhưng hãy cảnh giác, vì bảo vệ luôn muốn tìm ra ai đã làm điều này.