back to home dude

Hiệp sỹ đen

Hiệp sỹ đen

về Hiệp sỹ đen

Nhà vua cử bạn đi thu vàng từ người dân. Bạn sẽ thu được nhiều vàng hơn nếu bạn đánh được nhiều người hơn bằng cây côn.