back to home dude

Hiệp sỹ canh gác 1

Hiệp sỹ canh gác 1

Về Hiệp sỹ canh gác 1

Hãy chĩa vũ khí vào kẻ thù đang tới gần. Bạn phải cứu lấy bản thân bằng cách giết chúng trước khi chúng lại quá gần bạn.