back to home dude

Hiệp sĩ chạy

Hiệp sĩ chạy

về Hiệp sĩ chạy

Chạy, nhảy vào kẻ thù, thu nhặt tiền xu vàng và nhảy qua những tảng đá. Bạn là một anh hùng khi bạn hoàn thành nhiệm vụ.