back to home dude

Hiệp sĩ bóng ma

Hiệp sĩ bóng ma

Về Hiệp sĩ bóng ma

Bạn là một hiệp sĩ bóng ma, bạn đang có cơ hội để thành công trong quanh vinh. Bạn hãy đi vào ngục tối và đánh bại nhà ảo thuật ác quỉ có tên Maji. Hãy tiến lên trước chiến binh của tôi và đánh bại ác quỉ.