back to home dude

Helidropper

Helidropper

về Helidropper

Thả viên đá vào trong chiếc chậu bằng cách sử dụng máy bay trực thăng của bạn. Chú ý đặt viên đá vào đúng vị trí sao cho viên đá lăn đúng đường!