back to home dude

Helen's Return from Africa

Helen's Return from Africa

Về Helen's Return from Africa

Helen vừa trở về sau chuyến đi đến Africa. Tất cả những món quà lưu niệm này đang rãi đều khắp phòng. Bạn hãy giúp cô ta tìm lại những món đó nhé?