back to home dude

Hãy cho những cái cây một cơ hội

Hãy cho những cái cây một cơ hội

Về Hãy cho những cái cây một cơ hội

Trồng cây trong các lỗ để chúng có thể làm sạch không khí.