back to home dude

Haunt the House

Haunt the House

về Haunt the House

Hù! bạn là một con ma và nhiệm vụ của bạn là đe dọa mọi người ra rời bỏ ngôi nhà. Bạn có thể lấy những vật thể và hù dọa mọi người