back to home dude

Harlem Shake In Army

Harlem Shake In Army

Về Harlem Shake In Army

Bạn là thủ lĩnh của đội quân của bạn, nhưng những binh lính của bạn đang làm sai lệnh! Khi một trong số chúng bắt đầu nhảy, bạn phải đấm mạnh vào anh ta! Bạn có thể ngăn cản sự xuất hiện Harlem Shake không nào?