back to home dude

Harlem Shake

Harlem Shake

Về Harlem Shake

hãy lắc người cùng Harlem! Thuyết phục mọi người cùng lắc khi nghe tiếng nhạc!Bạn có đủ nhanh để chuyển sang cấp độ tiếp theo không nào?