back to home dude

Happy Dragon

Happy Dragon

về Happy Dragon

đánh bại tất cả những con vật nhỏ này bằng cách bắn những người bạn của bạn vào chúng! Khi bạn thực hiện càng ít lần bắn, bạn sẽ ghi điểm càng cao!