back to home dude

Hành tinh Lucha

Hành tinh Lucha

về Hành tinh Lucha

Hãy chạy thật nhanh và thu thập tất cả những đồng vàng. Bạn phải nhảy lên các fan để dừng họ lại