back to home dude

Hamster

Hamster

về Hamster

Chú chuột hamster này đáng bị tra tấn! Chọn 1 trong 4 phương pháp sao cho chú ta thấy hối lỗi về những gì mình đã làm!