back to home dude

Hambo 2

Hambo 2

Về Hambo 2

Chúng ta đang cần loại bỏ những tên côn đồ này và bạn là chú heo để làm điều này. Nhắm thật đúng và bắn nhé!