back to home dude

Halloween Doodle

Halloween Doodle

Về Halloween Doodle

Giúp chú mèo bảo vệ trường ma thuật khỏi con ma. Vẽ đúng các hình thù với chuột của bạn để đánh bại những con ma trước khi chúng chạm vào bạn. Vẽ những trái tim vào đúng thời điểm để có lại thêm mạng sống!