back to home dude

Hack Slash Crawl

Hack Slash Crawl

về Hack Slash Crawl

Kẻ thù rất mạnh, nhưng bạn có một thanh kiếm kì diệu để bảo vệ mình. Chém tất cả những kẻ thù đến khi chúng hoàn toàn biến mất.