back to home dude

Gun Mayhem 2: More Mayhem

Gun Mayhem 2: More Mayhem

về Gun Mayhem 2: More Mayhem

tạo nhân vật riêng cho bạn và chiến đấu với những kẻ thù khác nhau! Tấn công những kẻ thù để đánh gục chúng! Nhặt lấy những năng lượng khác nhau để tạm thời trở thành kẻ mạnh nhất.