back to home dude

Gulliup Giữ Quả Bóng

Gulliup Giữ Quả Bóng

Về Gulliup Giữ Quả Bóng

Hãy cố gắng giữ quả bóng ở trên không và làm nhiều lần liên tiếp để có thêm điểm thưởng.