back to home dude

Groovy Ski

Groovy Ski

Về Groovy Ski

Trượt xuống núi có vẻ không phải là việc khó, nhưng nó sẽ trở nên khó nếu có rất nhiều hàng rào ở dưới chân núi. Điều này có nghĩa là bạn chỉ có một khoảng trống nhỏ để trượt và bạn chỉ cần thay đổi hướng đúng thời gian. Nếu không bạn sẽ bị ngã. Bạn có thể xuống núi một cách an toàn không?