back to home dude

Gridshock

Gridshock

về Gridshock

Hãy tạo những khối cùng màu thành nhóm 3 hoặc hơn. Bạn phải chơi nhanh, nếu không hàng mới sẽ xuất hiện.