back to home dude

Griddlers Deluxe

Griddlers Deluxe

Về Griddlers Deluxe

Chúng tôi có trò chơi đố phiên bản mới dành riêng cho bạn! Bạn có thể tìm thấy số khối bạn cần để chơi bên ngoài sân. Bạn có nhìn thấy số 3 không? Sau đó bạn cần xếp 3 tòa cạnh nhau. Bạn có thể nhìn thấy một vài con số không? Sau đó bạn cần phải có ít nhất một hộp trống giữa các số khối. Trong mỗi mức độ, bạn cần tạo ra một con số. Bạn đã sẵn sàng chưa? Hãy chơi vui vẻ!