back to home dude

Gravity Duck 2

Gravity Duck 2

về Gravity Duck 2

Chú vịt này phải tập hợp tất cả những trứng vàng. Thật may mắn là chú ta có thể thay đổi được trọng lực. Cẩn trọng với những cái bẫy và vũ khí đấy nhé.