back to home dude

Gravity Boy: Level Pack!

Gravity Boy: Level Pack!

về Gravity Boy: Level Pack!

Hướng đến cổng ra bằng cách dùng thanh khoảng cách để xoay chuyển cấp độ. Hãy cố gắng hoàn tất trò chơi với càng ít những lần chuyển càng tốt.