back to home dude

Golf solitaire

Golf solitaire

về Golf solitaire

Hãy loại bỏ tất cả các quân bài. Bạn có thể loại bỏ 1 quân bài nếu nó cao hơn hoặc thấp hơn 1 điểm so với quân bài trong bộ.