back to home dude

Gold Ahoy

Gold Ahoy

về Gold Ahoy

Hãy tiến lên và tìm kho báu của thuyền trưởng Blackbeard. Tìm ra tất cả những vật thể và tiến gần đến vàng.