back to home dude

Goggleyes

Goggleyes

Về Goggleyes

dùng chuột để di chuyển những mắt lồi này trên sân chơi và nhấp 2 lần để làm biến mất những nhóm có ít nhất 3 mắt giống hệt nhau. Bạn có thể ghi được bao nhiêu điểm trước khi bạn hết đường để chuyển?