back to home dude

Go Robots

Go Robots

Về Go Robots

Sử dụng chuột vi tính để điều khiển cả 2 chú người máy qua những cấp độ khác nhau! Sử dụng nút kích hoạt, xóa bỏ một số các vật thể và điều khiển chú người máy di chuyển hoặc dừng. Khi bạn hoàn thành mỗi cấp độ càng nhanh, bạn sẽ ghi điểm càng cao!