back to home dude

Globetrotter XL

Globetrotter XL

Về Globetrotter XL

Di chuyển địa điểm trong thành phố trong trò chơi đo vẽ địa hình này. Bạn có rành bản đồ thế giới như lòng bàn tay của bạn không?