back to home dude

Give Up, Robot

Give Up, Robot

về Give Up, Robot

Đây không phải là một con đường dễ dàng cho con người máy của bạn, nhưng anh ta cũng không bỏ cuộc một cách dễ dàng. Nào, hãy giúp anh ta một tay nhé!