back to home dude

Giữ khoảng cách 2

Giữ khoảng cách 2

về Giữ khoảng cách 2

Bạn có thể thấy những toà nhà tiến lại gần nhau. Bạn phải nhấn nút cách đúng thời điểm để những toà nhà đó nhảy qua những toà nhà khác. Hãy cố gắng bảo vệ thật nhiều toà nhà.