back to home dude

Giờ ăn

Giờ ăn

Về Giờ ăn

Đã đến giờ ăn! Nhưng Waldy không được ăn những quả đấu trừ khi chúng được đặt vào đúng vị trí. Và điều đó quả là khó khăn với Waldy. Bạn sẽ giúp cậu ấy chứ? Hãy điều khiển Waldy đẩy những quả đấu vào đúng vị trí để cậu ấy có thể ăn chúng.